shoshiki_6_fujusayou-kansenshou-chousa-iraisho_20140301